1 Generelt

Denne Persondatapolitik ("Politik") gælder for de personlige oplysninger som du selv afgiver eller vi indsamler om dig, som bruger af Wash-App.

1.1 Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er i kontakt med os, benytter vores App, registrerer dig som bruger indsamler, forbinder og behandler vi en række informationer.

Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, når du deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, benytter vores tjenester eller foretager køb via vores systemer.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Wash-App ApS
Fuglevænget 20
8800 Viborg
Danmark
Email: info@washapp.dk
CVR: 34693846

2.3 Lovgrundlag

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi:

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF"

2.3.1 Anden lovgivning

Dertil kommer den danske persondataretlige lovgivning, som måtte blive vedtaget og være gældende efter 25. maj 2018.

3 Yderligere information

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, eller den måde vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret om dig hos Wash-App ApS, skal du rette henvendelse på info@washapp.dk.

3.1 Indsigt

Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller er du bange for, at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondatalovgivningenen.

4 Hvorfor behandler vi dine personlige oplysninger

Vi behandler dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt at gøre det, både når du er kunde hos os eller når du færdes på vores hjemmeside. Det kan være, når det er nødvendigt for at vi opfylde vores forpligtelser i henhold til at administrere vores aftale om abonnement og de tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser vi har som dansk virksomhed omfattet af dansk lovgivning.

Oplysningerne kan også være indsamlet med det formål, at opdage og afværge misbrug af vores ydelser.

Vi laver ingen profilering af dig og vi vil ikke misbruge dine personoplysninger eller videregive dem uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5 De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1 Når du bruger vores App

Er du bruger af vores App, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: Mobilnummer, e-mailadresse(r), evt. registreringsnummer på din bil samt økonomiske transaktionsoplysninger. Vi indsamler desuden IP adresse og geolokationsdata.

5.2 Når du bruger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi din IP-adresse samt email-adresse - hvis du afgiver den.

Vi prøver at undgå cookies og trackere, når du færdes på vores hjemmeside eller bruger vore systemer, specielt fra tredjeparter. Vi bruger dog nogle cookies. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies bruges bl.a. til at holde styr tilstande så vi bedre kan vise relevant indhold næste gang du logger ind. Hvis vi bruger cookies til den side du logger ind på vil du altid blive informeret herom.

6 Sådan behandler vi dine Personoplysninger

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til nødvendige, saglige, relevante formål. Vi søger at begrænse brugen af dine personlige oplysninger, ligesom vi bruger dine personlige oplysninger til bestemte formål, og kun bruger dem til andre formål, hvis formålet er nærliggende eller i samhørighed med det oprindelige formål, herunder om du kan forvente at vi bruger det til dette andet formål.

Er du kunde hos os, anvender vi dine personlige oplysninger til at:

Stille funktionaliteterne i vores APP og på vores hjemmeside, til rådighed for dig:

7. Vi sikrer, at vi har lov til at behandle dine personlige oplysninger

7.1 Nødvendighed

Når du bliver kunde hos os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige Personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige Personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine Personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

7.2 Legitim interesse

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige Personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

7.4 Retlige forpligtelser

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle Personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

8. Deling af dine Personoplysninger

8.1 Underleverandører

Vi kan dele dine Personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

8.2 Myndighedskrav

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.

9 Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personlige oplysninger så længe du er kunde hos os, og op til 2 år efter kundeforholdet afsluttet, eller så længe vi er forpligtet i forhold til lovgivningen.

10 Dine rettigheder

10.1 Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personlige oplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

10.2 Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende Behandling, sletning eller blokering af de personlige oplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

10.3 Begrænsning af Behandling

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset Behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af Behandlingen af dine Personoplysninger.

10.4 Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personlige oplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

10.5 Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende privatlivspolitik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

10.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til ovenstående adresse. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

10.7 Begrænsninger

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

11 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive Personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, etc.

12 Sikkerhed

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personlige oplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores Behandling af personlige oplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

13 Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores Behandling af dine dine personoplysninger, håber vi, at du først vil henvende dig til os.

Hvis du vil, kan du også klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Telefon 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne privatlivspolitik er seneste opdateret 30-04-2018